Śrī Śikṣāṣṭakam von Sri Caitanya Mahaprabhu auf deutsch चेतो-दर्पण-मार्जनं भव-महा-दावाग्नि-निर्वापणंश्रेयः-कैरव-चन्द्रिका-वितरणं विद्या-वधू-जीवनम्आनन्दाम्बुधि-वर्धनं प्रति-पदं पूर्णामृतास्वादनंसर्वात्म-स्नपनं परं विजयते श्री-कृष्ण-सण्कीर्तनम् […]
Purusha Sukta sahasra-śīrṣā puruṣaḥ ‚ sahasrākṣaḥ sahasra-pātsa bhūmiṃ viśvato vṛtvā ‚ atyatiṣṭhad daśāṅgulam 1: Śrī Viṣṇu […]